دبستان
سال98KJJHHGHFZDDSGHFGSDFGHFHG

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه اول

کارخانه مقوا سازی

گلخانه سپاهان

صندوق صدقات

نمایشگاه کتاب

جشن تکلیف

المپیاد ورزشی