دبستان
سال98KJJHHGHFZDDSGHFGSDFGHFHG

ناهار وحدت در هفته وحدت

جشن امامت امام زمان(ع)

بازدید از موزه حمام علی قلی آقا

موکب دانش آموزی اربعین

نمایی از صبحانه دوستی در دبستان دخترانه

باز هم افتخاری دیگر از دانش آموزان دبستان دخترانه مهاد

روز اول مهر