دبستان قرآنی دخترانه مهاد2
حدیثرتبه جابرآرامشدبستان دخترانه مهادسال 97رمضان1رمضان

بازی های تفهیمی

والدین گرامی:

نمونه بازی های تفهیمی جهت آموزش مسائل دینی به کودکان در فایل زیر قرار داده شده است.شما سروران گرامی می توانید این بازی ها را در منزل انجام دهید.

فایل های ضمیمه :