مهاد
n97حدیثرتبه جابرآرامشدبستان دخترانه مهادسال 97سال نو

بازی های تفهیمی

والدین گرامی:

نمونه بازی های تفهیمی جهت آموزش مسائل دینی به کودکان در فایل زیر قرار داده شده است.شما سروران گرامی می توانید این بازی ها را در منزل انجام دهید.

فایل های ضمیمه :