ربیعربیعربیع

یک آزمایش جالب

دختران کنجکاوم با انجام آزمایش زیر اثبات کردند که گیاهان برای رشد به نورخورشید و گرمای مناسب احتیاج دارند:

بازی با اشکال هندسه

بازی جالب تانگرام

خلق تصاویر زیبا فقط با هفت شکل هندسی،کاری از دختران خلاق کلاس:

 

درس چهارم فارسی (مدرسه ی خرگوش ها)

امروز قراره تدریس چهارمین درس فارسی انجام بشه.

مدرسه ی خرگوش ها

تدریس به روش اجرای نمایش صورت گرفت که به روابت تصویر می بینیم:

در حین تدریس به اهمییت رعایت بهداشت گوش وسلامت گوش به دانش آموزان یادآور شد.

بعد از پایان فصل دوم فارسی بچه ها بروشورهایی در غالب موضوع بهداشت فردی تهیه کردند: