نشانه ش

آموزش نشانه شـ  ش  با شعر

 

 

 

 

 

                                         

 

  شمع             آتش                   ماشین       

 

 

 

شـ  غیرآخر                ش آخر                                         

 

  شـ  سه تا دندونه داره             لب های خندون داره             

 

شب  شد و پر  ستاره                 مامان شامو میاره               

 

شـ  هم مثل شب ها                سه تا ستاره داره 

 

              

 

ما, دو نفر برادریم                      غیر آخر وآخریم                

 

سه تادندانه داریم                   رویش سه تانقطه داریم
                

 

می گوییم ای بچّه ها                کشیده هست این صدا