درس ر

پاورپوینت نشانه ی ر

     
تکلیف نشانه ی ر


برای دانلود پاورپوینت روی نشانه ی (ر) کلیک کن .
ترکیب کن وبا هر کدام یک کلمه بساز .

کودک خوب و نازم                        من سرسره می سازم


شکل سرسره دارم                       درسر نقطه  ندارم