پیک نشانه ل

دانش اموزای گلم سلام امیدوارم روز برفی خیلی خوبی را داشته باشید و مواظب باشید که سرما نخورید و فردا سرحال سر کلاس حاظر بشوید .....................

اینم یک تکلیف که در منزل انجام داده و به کلاس اورده و امتیاز بگیرید.........