اجرای سمینار فسیل های به جای مانده از دیرین

کاردستی بدن انسان

ساخت فسیل

بررسی ستون مهره ها و مفصل جانوران

تشکیل نقطه کانونی ذره بین

تشکیل رنگین کمان

ساخت بادبادک

آموزش درس علوم به همراه م مهارت های زندگی