معرفی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: شیمی معدنی