نام خدا بسم الله
بهار قرانکودکانمهدی طاووس اهل الجنهتولدت مبارکسخن جان

تدریس نشانه و

واو مانند ورزش ،نوشتن،وتوانایی

تدریس نشانه ل

شادی ولبخند باداشتن سبیل وخوردن لبو وسرمدادی گل

گلهای خندان همیشه دل وقلبتان پرازشادی باد.

علوم آزمایش آب وخاک

تدریس نشانه ق

مسابقه وکار باقیچی ونقاشی وگیر قلبی شکل

تدریس خ

نمایش خرگوش باهوش همراه باپذیرایی خیار وخرما

دختران گلم خدای مهربان وبخشنده یاورتان  ازهمکاری شما متشکرم

تدریس نشانه گ

گ مانند حیوانات جنگل

تدریس نشانه پ

نشاط وشادی همراه بابازی پازل

اردوی شیرین امامزاده سید محمد

آشنایی باآداب مسجد وامکان مقدس ودعا ونماز

لذت خواندن ونوشتن

مدیردوستت دارم وازشماممنونم

خانوم مدیر اشقتم

کیک ،لواشک،کدوو.........

تدریس نشانه ک:فعال ،خلاق ،پویا باداستان گویی وخوردن کیک کاکویی