نام خدا بسم الله
بهار قرانکودکانمهدی طاووس اهل الجنهتولدت مبارکسخن جان

لذت خواندن ونوشتن

مدیردوستت دارم وازشماممنونم

خانوم مدیر اشقتم

کیک ،لواشک،کدوو.........

تدریس نشانه ک:فعال ،خلاق ،پویا باداستان گویی وخوردن کیک کاکویی

آب =زندگی

مشاغل مربوط به آب ،مسیر آب تا خانه ی ما ،موارد استفاده دریااززبان شیرین دانش آموزانم

اٌااااااالویه

امثل الویه ونمایش جوجه اردک زشت

اردو

اردوی علمی آموزشی موزه علوم وفنون باهدف مشاهده فعال دروس علوم (فصل سنگ ها ، گیاهان ،نجوم)

ی مثل چای ی ی ی

ی مثل یک روز خاطره انگیز همراه باخوردن کیک وچای

سنگهای دوست داشتنی

طبقه بندی سنگها و شکل سازی باسنگ باهدف مهارت های دست ورزی و پرورش خلاقیت

چرخه ی آب

جلوگیری ازآلودگی آب

دانش آموزان گلم از امروزقول دادند نگهبان های خوبی برای آب باشند چه درجلوگیری ازآلودگی وچه درمصرف آن

فایده های آب