نام خدا بسم الله
بهار قرانکودکانمهدی طاووس اهل الجنهتولدت مبارکسخن جان

تدریس به همراه نمایش شاد ودوست داشتنی برای دانش آموزان

خواندن زیبا وبالحن طنزهای مجله ی رشد توسط دختران خلاقم

تدریس شیرین وجذاب مهرسا جان

j

معلم

لذت وشیرینی علوم

کار زیبای دخترم زهرا ذبیحی

فعالیت های شیرین ریاضی

2مرغابی ویک لاک پشت

قطار شادی

تدریس نشانه ح مثل حنا