هدر معلم

زنگ شاد هنر با بازی های محلی

زنگ جذاب هنر با بازی در حیاط

لحظات شاد و پر انرژی سفالگری دخترای گلم در ساعت هنر